Journal "Vestnik "NPO IM. S.A.Lavochkina"

Journal "Vestnik "NPO IM. S.A.Lavochkina"

02'2014
Issue: 02'2014

Contents of the issue

Editorial article

Khartov V.V., Martynov М.B., Lukiyanchikov А.V., Alexashkin S.N.
Conceptual design of «ExoMars-2018» Descent Module developed by Lavochkin Association

Zelenyi L.М., Korablev O.I., Rodionov D.S., Novikov B.S., Marchenkov K.I., Andreev O.N., Larionov E.V.
Scientific objectives of the scientific equipment of the platform project «ExoMars-2018»

Vago J., Witasse O., Baglioni P., Haldemann A., Gianfiglio G., Blancquaert T., McCoy D., De Groot R.
«ExoMars» program: ESA – next step of Mars scientific research

Korablev O.I., Monmessin F., Fedorova А.А., Ignatiev N.I., Shakun А.V., Trokhimovskiy А.V., Grigoriev А.V., Anufreichik К.А., Kozlova Т.О.
ACS experiment for atmospheric studies on «ExoMars-2016» Orbiter

Vago Jorge, Lorenzoni Leila, Calantropio Fabio, Zashchirinskiy А.М.
Selecting a Landing Site for the «ExoMars-2018» Mission

Evgrafov A.E., Morskoy I.M., Simonov А.V., Dobrovolskiy V.S., Tuchin A.G., Grushevskii A.V., Zaslavskiy G.S., Stepaniants V.A.
Ballistics and navigation of «ExoMars-2018» Descent Module flight and descent

Shirshakov А.Е., Artyukhov M.I., Kazakevich Yu.V., Kalashnikov А.I.
Management of flight control for «ExoMars-2018» robotic interplanetary space station

Likhachev V.N., Fedotov V.P.
Control of «ExoMars» SC Landing Module motion during its descent and landing on Mars surface

Finchenko V.S., Ivankov A.A., Shmatov S.I., Mordvinkin A.S.
The preliminary results of the calculation and test investigations of the main aero and thermodynamic parameters «ExoMars» Descent Module

Dubovik V.N., Zashchirinskiy А.М., Kudryavtsev А.N.
Descent of «ExoMars-2018» Descent Module on the planet surface

Gorshkov А.B., Pugachev V.А., Finchenko V.S.
Aerothermodynamic properties of «ExoMars» Descent Module during descent in the Martian atmosphere

Khamidullina N.М.
Radiation environment during «ExoМars» SC flight. The requirements to radiation hardness of onboard equipment components

Bondarenko V.А., Kupershtein V.B.
Thermal control of «ExoMars-2018» Descent Module

Khamidullina N.М., Novikova N.M., Deshevaya E.A., Trofimov V.I., Kalashnikov V.V.
Fulfillment of Mars planetary protection in «ExoMars-2018» mission

Sutugin S.E., Birykov A.S., Makarov V.P.
Revisiting the robotic station design development for «ExoMars-2018» program

Alexandrov L.G., Morozov V.I., Stepanov S.S., Krylov А.А., Kuzmin О.А., Fedorov А.V., Maltsev М.V.
Propulsion system of Descent Module Surface Platform

Efanov V.V., Gorovtsov V.V., Kotomin А.А., Dushenok S.A.
Pyro devices for ExoMars-2018 Space Complex separation

Makarov V.P., Birukov A.S., Mikhaylov D.N., Aleksandrov L.G.
Individual aspects of «ExoMars-2018» SC ground verification and validation activities

Daniluk A.Yu., Klyushnikov V.Yu., Kuznetsov I.I., Osadchenko A.S.
Past, present and future of super-heavy launch vehicles for research and exploration of the Moon and Mars