Journal "Vestnik "NPO IM. S.A.Lavochkina"

Journal "Vestnik "NPO IM. S.A.Lavochkina"

03'2014
Issue: 03'2014

Contents of the issue

Editorial article

Kardashev N.S., Alakoz A.V., Kovalev Y.Y., Popov M.V., Sobolev A.M., Sokolovsky K.V.
«Radioаstron»: main results of the implementation of the Early Science Program in studies of astonomocal objects in the Universe with ultra-high angular resolution

Zelenyi L.M., Zastenker G.N., Petrukovich A.A., Chesalin L.S. et al.
«Plazma-F» experiment: 3 years of operation on orbit

Kardashev N.S., Khartov V.V., Kreisman B.B., Pogodin А.V., Ponomarev Yu.N., Filippova Е.N., Sheikhet А.I.
«Spektr-R» spacecraft orbit design for ground-space interferometer

Kanevskiy B.Z., Smirnov A.I., Sazankov S.V., Belousov K.G. et al.
The Earth-based tracking station. «Radioastron» project

Andrianov A.S., Guirin I.A., Jarov V.E., Kostenko V.I., Likhachev S.F., Shatskaya M.V.
Correlator of the FIAN Astro Space Center in «Radioastron» mission

Belousov K.G., Dronova O.B., Likhachev S.F., Chibisov A.V.
Device for recording of radioastronomical data

Shatskaya M.V., Abramov А.А., Guirin I.A., Kostenko V.I., Likhachev S.F., Seliverstov S.I., Fedorov N.A.
Development of Data Processing Center of «Radioastron» Project

Komovkin S.V., Melnikov I.N., Molchanov K.V., Kalashnikov A.I.
Ground segment for «Spektr-R» SC flight control

Artyukhov M.I., Vorobyov A.Z., Kalashnikov A.I., Shirshakov A.E.
Features control of spacecraft «Spektr-R»

Voinakov S.М., Filippova Е.N., Sheikhet А.I., Yakimov V.Е.
Functional constraints for orientation of onboard and ground aids for «Radioаstron» project

Astavin А.S., Kovalev V.S., Komaev R.V., Moisheev А.А., Tsvelev V.М., Serebrennikov V.А.
Development of precision structure of large-size space radio telescope

Arhipov M.Yu., Telepnev P.P., Kuznetsov D.A.
On the question of numerical simulation of «Spektr-R» spacecraft structure dynamics

Telepnev P.P., Efanov V.V., Kuznetsov D.A., Ermakov V.Yu.
Analysis of «Spektr-R» spacecraft operating modes for various algorithms of high gain antenna drive contro

Khartov V.V., Martynov M.B., Babyshkin V.E., Moskatiniev I.V., Mitkin A.S.
New high-elliptical hydrometeorological «Arktika-M» Space System

Barmin I.V., Dunham D.W., Kulagin V.P., Savinykh V.P., Tsvetkov V.Ya.
Coordinate implementation for global monitoring System

Vorontsov V.A., Govorenko G.S., Malyshev V.V., Pichkhadze K.M., Porshnev V.A., Safronov V.V., Teterin D.P.
Technique of the effective options selection of the descent systems for solar system planets