Journal "Vestnik "NPO IM. S.A.Lavochkina"

Journal "Vestnik "NPO IM. S.A.Lavochkina"

05'2014
Issue: 05'2014

Contents of the issue

Shustov B.M., Sachkov M.E., Boyarchuk A.A., Moisheev A.A., Gomez de Castro A.I.
Space Prospects for Study the Universe: The «Spektr-UF» Project

Moisheev А.А., Babyshkin V.E., Martynov B.N., Skripunov Е.V., Ivanov А.V.
Design concept of «Spektr-UF» Spacecraft

Sheikhet А.I., Kornoukhov V.S., Moisheev А.А., Pogodin А.V.
Selection of initial parameters of «Spektr-UF» Spacecraft operational orbit

Gubanov I.P., Artyukhov М.I., Molodtsov V.А.
Management of «Spektr-UF» SC onboard systems’ operating

Sachkov М.Е., Shustov B.М., Moisheev А.А., Vlasenko О.V. et al.
Scientific Instrumentation Complex of the «Spektr-UF» Observatory

Kazakevich Yu.V., Shustov B.М., Sachkov М.Е., Malkov О.Yu. et al.
Ground segment of «Spektr-UF» Space Observatory

Moisheev A.A., Iliyasov M.F., Zverev A.V., Rykov E.V., Alekseev S.V.
Special features of Т-170М telescope’s structure

Yaskovich А.L., Vlasenko О.V., Makarov V.P.
Optical arrangement of Т-170М telescope of «Spektr-UF» Scientific Instrumentation Complex

Vlasenko O.V., Yascovich A.L., Shustov B.M., Abdulkadyrov M.A. et al.
Structural implementation of Т-170М telescope optical system

Savanov I.S., Shustov B.М., Sachkov М.Е., Shugarov А.S. et al.
Spectrographs unit of «Spektr-UF» mission

Gomez de Castro A.I., Perea Abarca B., Shugarov А.S., Savanov I.S., Sachkov М.Е.
The ISSIS

Shugarov А.S., Savanov I.S., Kuzin S.V.
Radiation receivers of «Spektr-UF» mission

Zhupanov V.G., Fedoseev V.N., Golyshko Е.А., Moisheev А.А. et al.
Functional coating for «Spektr-UF» Scientific Instrumentation Complex optical elements

Tulin D.V., Efremova Т.N., Plugar S.М., Shabarchin А.F.
Thermal control system of Т-170М telescope and scientific instruments

Chulkov I.V., Anufreychik К.V., Konovalov А.А., Timonin D.G., Semenov А.V., Nikiforov А.V.
Housekeeping complex of Т-170М telescope

Belyaev B.B., Ulyashin A.I., Kovalev F.А.
Fine guidance system

Avanesov G.А., Belinskaya Е.V., Voronkov S.V., Stroilov N.А., Katasonov I.Yu., Nikitin А.V., Shugarov А.S.
Т-170М telescope fine guidance sensors’ system. Results of ground verification