Journal "Vestnik "NPO IM. S.A.Lavochkina"

Journal "Vestnik "NPO IM. S.A.Lavochkina"

01'2014
Issue: 01'2014

Contents of the issue

Asyushkin V.А., Vikulenkov V.P., Ishin S.V.
Outcome of development and operation initial phases of Versatile Space Tugs of «Fregat» type

Morskoy I.M., Simonov А.V., Lyaskovskaya V.I., Ezhov А.S.
Ballistic support of development and flight of «Fregat» versalite space tug

Morozov V.V., Trunov Yu.V., Komissarov А.I., Pak Е.А., Zhuchkov А.G., Dishel V.D., Zalikhina Е.Е., Parondzhanov V.D.
Control System of «Fregat» Versatile Space Tug

Birukov A.S., Makarov V.P., Markachev N.A., Lednev M.I., Vikulenkov V.P., Vikulenkov A.V.
Special features of structural layouts and experimental verification of «Fregat» Versatile Space Tug and transfer compartments

Luzhenkov V.V., Ignatenko A.P.
Thermal control system of «Fregat» Versatile Space Tug

Deryagin Yu.A., Dubovitskiy A.V.
Cruise engine of Versatile Space Tugs «Fregat», «Fregat-SB»

Ageenko Yu.I.
Altitude stabilization and control system of sustainer engine of «Fregat» Upper Stage

Aleksandrov L.G., Kuzmin О.А., Makarov V.P.
Propulsion System of Reaction Control System of «Fregat» Upper Stage

Mashkov V.I., Kiseleva L.D., Dyakina L.A.
Antenna Feeder Systems for «Fregat» Upper Stages

Makarikhin K.B., Polyakov A.A., Skripkin M.G., Ushakov N.V.
The system of receiving and processing of telemetry data, the system of technological parameters control

Kazakevich Yu.V., Zefirov I.V.
Mission Control Center of «Lavochkin Association» for «Fregat» Versatile Space Tug operating

Volichenko A.G., Korolev Yu.N., Lopatko O.E., Pobedonostsev V.A.
Means of digital telemetry radio link used for testing and operation of «Fregat» Versatile Space Tug

Feofilaktov V.Т., Dankov V.S., Isev М.V., Shivyrtalov А.V., Shelpyakov S.M., Vylegzhanin К.I.
Telemetry systems of «Fregat» Versatile Space Tug

Pleshakov M.S., Asfatsaduryan M.Y., Fedotov D.B., Korohov V.V., Maftey A.N.
The Batteries for Versatile Space Tug «Fregat» Power Supply System

Finchenko V.S., Ustinov S.N., Ivankov A.A.
Thermal destruction calculation method and its results for «Fregat» Versatile Space Tug during entry into the Earth atmosphere